Proyecto de la remodalización y mejorad para la eliminación de nutrientes en la estación depuradora de aguas residuales de Figueres.

Proyecto de la remodalización y mejorad para la eliminación de nutrientes en la estación depuradora de aguas residuales de Figueres.

En termes generals es projecta remodelar l’EDAR existent amb una capacitat de tractament de 17.000 m3/dia i configurar l’EDAR perquè treballi amb un procés Bardenpho de 4 etapes construint un nou reactor de 16.000 m3 amb decantació primària existent i mantenint la capacitat de digestió aeròbia també existent de 3.000 m3.
Projecte constructiu redactat per ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, s.l. (empresa participada d'Ecovat). Ecovat s'ha encarregat de redactar el projecte d'instal·lacions elèctriques i d'automatització.