Proyecto ejecutivo de una planta de cogeneración de 500kWe en la sede de la empresa Applus (Cerdanyola del Vallès).

Proyecto ejecutivo de una planta de cogeneración de 500kWe en la sede de la empresa Applus (Cerdanyola del Vallès).

La seu de l’empresa Applus situada a Cerdanyola del Vallès està formada per 9 edificis d’usos variats. En un d’ells es centralitza la producció d’energia tèrmica (aigua calenta) i de refrigeració. La despesa energètica del conjunt és molt elevada i es proposa una instal·lació de cogeneració per reduir-la.
Es vol aprofitar la generació de calor per produir simultàniament energia elèctrica. L’electricitat produïda es ven a la xarxa elèctrica obtenint d’aquesta manera un benefici econòmic i al mateix temps s’evita part de la producció elèctrica de les grans centrals, reduint així les emissions contaminants a l’atmosfera.
El sistema dissenyat està format per un motor de cogeneració amb capacitat per produir 500kW elèctrics i 631kW tèrmics (aigua a 90ºC) de manera simultània. S’ubica al costat de l’edifici de producció d’energia integrat dins d’un contenidor insonoritzat. L’energia tèrmica produïda s’injecta als col·lectors de distribució existents i l’energia elèctrica produïda a 400V es condueix fins a un nou CT per evacuar-la a la xarxa a 25kV. Tant els consums com les produccions d’energia de tot el sistema es registren segons les exigències normatives vigents. Tant el control com la visualització dels principals paràmetres és possible de manera remota.