Proyecto constructivo de la ampliación de la capacidad de eliminación de nitrógeno de la EDAR de Banyoles.

Proyecto constructivo de la ampliación de la capacidad de eliminación de nitrógeno de la EDAR de Banyoles.

Es projecta remodelar l’EDAR de Banyoles o EDAR del terri per tal de reduir els nivells de nitrogen i així assolir els objectius marcats per la Directiva Marc Europea de l'Aigua. 
Les obres projectades consisteixen en un Bardenpho de 4 etapes amb ampliació de la zona anòxica i addició de metanol. Es reformarà l’actual reactor biològic, es convertirà un dels decantadors primaris en la nova cambra pre-anòxica i es construirà un nou decantador primari.
Projecte constructiu redactat per ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, s.l. (empresa participada d'Ecovat). Ecovat s'ha encarregat de redactar el projecte d'instal·lacions elèctriques i d'automatització.