Parque solar fotovoltaico de conexión a red de 4MW en Quesada. (Jaén)

Parque solar fotovoltaico de conexión a red de 4MW en Quesada. (Jaén)

En total hi ha 24.498 mòduls solars policristal·lins de 170 Wp. La producció anual és de 6,3 GWh, amb un estalvi de CO2 de 1.386 tones de CO2. Equival al consum elèctric de 2.330 habitatges.