Fotovoltaica

Fotovoltaica · 20. September 2020
Aquest estiu post confinament Ecovat ha construit un total de 15 instal·lacions solars fotovoltaiques.
Fotovoltaica · 11. June 2020
Instal·lació solar de 7 kWp amb compensació d'excedents a xarxa.
Fotovoltaica · 20. May 2020
Instal·lació fotovoltaica domèstica d'autoconsum amb venda d'excedents de 2 kW. Ecovat executa una nova instal·lació modalitat claus en mà.
Fotovoltaica · 07. May 2020
La nova instalꞏlació fotovoltaica realitzada per Ecovat funciona en règim d’autoconsum amb compensació d’excedents, és a dir, els excedents d'energia seran descomptats a la factura elèctrica a un preu acordat amb la comercialitzadora. La instalꞏlació executada a Sant Fruitós del Bages consta de 168 mòduls fotovoltaics monocristalꞏlins de 360 Wp de potència, resultant un camp solar de 60,48 kWp. Aquests estan distribuïts en dos tipus de coberta, una inclinada de tipus...
Fotovoltaica · 24. January 2020
Combinació de sistemes d'aerotermia amb energia solar fotovoltaica en dos habitatges unifamiliars
Fotovoltaica · 15. January 2020
El nou Real Decret referent a l’autoconsum que es va publicar l’abril del 2019 (RD 244/2019) va classificar els diferents tipus d’instal·lacions d’autoconsum en instal·lacions amb excedents (amb compensació o sense) i instal·lacions sense excedents. Les instal·lacions amb compensació d’excedents poden arribar fins als 100kW nominals i el seu avantatge és que l’energia sobrant, aquella que instantàniament no és aprofitada, s’injecta a la xarxa i es descompta de la factura...
Fotovoltaica · 01. July 2019
En marxa la nova instal·lació solar fotovoltaica per l’edifici del Casal i Ludoteca de Vilablareix. La instal·lació d’autoconsum s’ha executat en mode de compensació d’excedents a xarxa, d’aquesta forma tota l’energia neta generada és convertirà en estalvis. La instal·lació està formada per 43 mòduls fotovoltaics de 330 Wp cadascun, sumant un total de 14,19 kWp instal·lats. Aquests mòduls han estat fixats sobre la coberta plana de l’edifici mitjançant una estructura...
Fotovoltaica · 27. February 2019
Finalitzada la nova instal·lació solar fotovoltaica per l’escola pública Dr. Sobrequés de Bescanó. Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum sense injecció d’excedents a xarxa amb una potència instal·lada de 9.75 kWp. La instal·lació està formada per 30 mòduls fotovoltaics de 325 Wp cadascun, fixats a una estructura de formigó sobre la coberta plana de l’escola. La corrent continua generada pels mòduls és convertida en corrent alterna per mitjà d’un inversor de 9...
Fotovoltaica · 11. February 2019
Ecovat instal·la una planta solar fotovoltaica d'autoconsum per l'explotació agrària i formatgeria Cal Borni