Fotovoltaica · 20. September 2020
Aquest estiu post confinament Ecovat ha construit un total de 15 instal·lacions solars fotovoltaiques.
19. September 2020
Inauguració de l'exposició Symphony, un viatge al cor de la música, de la Fundació Bancària "La Caixa".
Hospitalari · 10. September 2020
Reforma de part de l'àrea quirúrgica i de bloc de vestidors d'àmbit hospitalari a H.U.D.D.J.T. .
Fotovoltaica · 11. June 2020
Instal·lació solar de 7 kWp amb compensació d'excedents a xarxa.
Fotovoltaica · 20. May 2020
Instal·lació fotovoltaica domèstica d'autoconsum amb venda d'excedents de 2 kW. Ecovat executa una nova instal·lació modalitat claus en mà.
Fotovoltaica · 07. May 2020
La nova instalꞏlació fotovoltaica realitzada per Ecovat funciona en règim d’autoconsum amb compensació d’excedents, és a dir, els excedents d'energia seran descomptats a la factura elèctrica a un preu acordat amb la comercialitzadora. La instalꞏlació executada a Sant Fruitós del Bages consta de 168 mòduls fotovoltaics monocristalꞏlins de 360 Wp de potència, resultant un camp solar de 60,48 kWp. Aquests estan distribuïts en dos tipus de coberta, una inclinada de tipus...
Hospitalari · 20. April 2020
Ecovat ha redactat el projecte executiu i ha dut a terme la direcció de les obres de la reforma d'aquest sector hospitalari de l'hospital de referència de Girona. L'equipament s'ha equipat amb les últimes tecnologies per a la diagnosi amb imatge, gràcies a la donació de fons per a la compra i per a la reforma de la Fundació Bravo. Aquesta obra ha afectat els següents àmbits de la nova àrea d'imatge cardíaca avançada i de les dependències contigues: - Reforma integral de l'àrea de...
Fotovoltaica · 24. January 2020
Combinació de sistemes d'aerotermia amb energia solar fotovoltaica en dos habitatges unifamiliars
Fotovoltaica · 15. January 2020
El nou Real Decret referent a l’autoconsum que es va publicar l’abril del 2019 (RD 244/2019) va classificar els diferents tipus d’instal·lacions d’autoconsum en instal·lacions amb excedents (amb compensació o sense) i instal·lacions sense excedents. Les instal·lacions amb compensació d’excedents poden arribar fins als 100kW nominals i el seu avantatge és que l’energia sobrant, aquella que instantàniament no és aprofitada, s’injecta a la xarxa i es descompta de la factura...
Fotovoltaica · 01. July 2019
En marxa la nova instal·lació solar fotovoltaica per l’edifici del Casal i Ludoteca de Vilablareix. La instal·lació d’autoconsum s’ha executat en mode de compensació d’excedents a xarxa, d’aquesta forma tota l’energia neta generada és convertirà en estalvis. La instal·lació està formada per 43 mòduls fotovoltaics de 330 Wp cadascun, sumant un total de 14,19 kWp instal·lats. Aquests mòduls han estat fixats sobre la coberta plana de l’edifici mitjançant una estructura...

Show more