Projecte per la instal·lació de tres exposicions itinerants per la Fundació Bancària La Caixa.

DATA: 2013 - 2020

DESCRIPCIÓ: La Fundació Bancària La Caixa construeix unes exposicions mòbils formada per unitats (remolcs de camió) desplegables. Aquestes, es desplacen mitjançant camió tractor. Un cop ubicats per a l'exposició, es retira el camió tractor i les rodes, s'allotgen i equilibren a terra mitjançant peus hidràulics. Cada exposició està formada per dos Ut's que s'enllacen i connecten mitjançant una passarel·la formant una única exposició.

Ecovat s'ha encarregat de legalitzar la instal·lació elèctrica, la llicència d'activitats i redacció de el pla d'emergència per a aquestes exposicions:

 • El ártico se rompe (2013).
 • Georges Mélies y el cine de 1900 (2015).
 • Descubre el agua de tu ciudad (2016).
 • Picasso, el Viaje del Guernica (2.017)
 • Héroes Ocultos (2018)
 • Leonardo Da Vincci, arte en la calle (2,019).

 

 

Projecte i Direcció dels muntatges de carpes de Fundació Bancaria La Caixa

DATA: 2012 - 2018

DESCRIPCIÓ:  La Fundació Bancaria La Caixa realitza el muntatge d'exposicions itinerants al llarg de tot el territori espanyol. Ecovat s'encarrega de legalitzar i dirigir el muntatge de dles següents exposicions en cada emplaçament:

 • Il·lusionisme, Màgia o Ciència?
 • Herois Ocults.

Entre d'altres es realitzen les següents tasques:

 • Legalització de l'activitat
 • Redacció del Pla d'Emergència
 • Legalització de la instal·lació de baixa tensió i tràmits amb indústria
 • Tràmits de contractació amb companyia elèctrica.

 

 

 

Subministrament i muntatge d'un grup Electrogen per a l'Hostal la Gavina de S'Agaró.

DATA: 2019

DESCRIPCIÓ: Muntatge d'un grup electrogen de 350 KVA de potència com a servei d'emergència en cas de fallida elèctrica de companyia per a l'Hostal La Gavina de S'Agaró.

Legalització de la instal·lació elèctrica.

Instal·lacions per a un edifici hoteler de la cadena ACCOR a la ciutat de Girona.

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ: Hotel Ibis de 115 habitacions i un hostal Etap de 92 habitacions, els quals comparteixen l’accés, les zones d’aparcament i les zones enjardinades.  

S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:

 • Instal·lació elèctrica de baixa tensió
 • Instal·lació elèctrica de mitja tensió.
 • Grup Electrogen
 • Parallamps
 • Instal·lacions de seguretat i vigilància
 • Detecció i extinció d’incendis
 • Fontaneria
 • Climatització
 • Aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de plaques solars per ACS.
 • Gas natural
 • Telecomunicacions i informàtica.
 • Sanejament i aigües pluvials.

 

Totes les instal·lacions han estat dissenyades en especial per obtenir un consum energèticament eficient. En aquest sentit, s’ha realitzat una instal·lació solar per ACS, amb una contribució solar mínima del 50 %. En concret s’han instal·lat 42 panells solar per a l’hotel Ibis i 27 panells solars per a l’hostal Etap.

Instal·lació d’un sistema de generació d'energia tèrmica per calefacció i ACS per a un SPA en un càmping de Blanes.

DATA: Juliol 2014

DESCRIPCIÓ: Implantació d’un sistema de generació d'aigua calenta amb una bomba de calor de 100 kW tipus aire-aigua.

El sistema substitueix les calderes de propà existents que alimenten el sistema de calefacció i d'ACS d'un SPA de l'establiment.

S'ha previst que es cobreixi el 90% de la demanda amb el sistema d'aerotermia.  (Enllaç a  l'artícle del blog aquí).

 

 

Projecte d'Instal·lacions per a una Residència Geriàtrica a Pineda (Barcelona).

DATA: 2009 - 2012

 

 

DESCRIPCIÓ: La Residència geriàtrica està fiormada per 47 habitacions repartides en planta baixa i tres plantes sobre rasant.

S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:

 • Instal·lació elèctrica de baixa tensió
 • Grup Electrogen
 • Parallamps
 • Instal·lacions de seguretat i vigilància
 • Detecció i extinció d’incendis
 • Fontaneria
 • Climatització
 • Aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de plaques solars per ACS.
 • Gas natural
 • Telecomunicacions i informàtica.
 • Sanejament i aigües pluvials.

 

Ampliació d’un centre de mesura i transformació en mitja tensió d’una industria transformadora de termoplàstics.

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ:  Les obres de baixa tensió contemplen la ampliació de nova maquinaria i substitució d’algunes màquines per altres més noves i de mes potencia. En el projecte s’especifiquen les modificacions realitzades en el quadre elèctric general i la instal·lació d’un nou quadre elèctric alimentat per el nou transformador. També es legalitzen les instal·lacions d’una nova nau annexa que s’utilitzarà de magatzem de producte de la mateixa empresa.

 

Les obres de mitja tensió contemplen la substitució d’un dels transformadors de 630 kVA  per un altre de més potencia. Concretament  per un de 1.000 kVA. Juntament amb el canvi de transformador es substituirà l’aparamenta a l’aire antiga, per cel·les íntegres en SF6.

 

Instal·lació d’un sistema de producció d'ACS d'alta eficiència amb recolzament d'energia solar tèrmica en un càmping del Baix Empordà.

DATA: Abril  2015

DESCRIPCIÓ: Execució d'un sistema de generació d'ACS d'alta eficiència per a un bloc de vestidors en un càmping.

El sistema equipa una caldera tipus "Tank-in-Tank" de producció semi-instantània amb recolzament amb captadors de tubs de buit tipus Aqua.

Es preveu que les plaques solars tèrmiques aportin el 62,5% de l'energia demandada per les instal·lacions. (Enllaç a  l'artícle del blog aquí).

Totes les instal·lacions s'han executat en modalitat claus en mà per Ecovat.

Instal·lació d’un sistema de regulació de la velocitat en una aspiració de pols de suro en els processos productius de l'empresa Francisco Oller.

Data: 2012

DESCRIPCIÓ: Reducció del 50% de l'energia consumida pels motors d'extracció de pols d'esmerilat del suro. Aquest percentatge equival a un estalvi de fins a 115.000 kWh per any i a evitar l'emissió de 53 Tn de CO2 a l'atmosfera anualment.

 

En la secció d’esmerilat, el tap de suro se li aplica per mitjà de la maquinària un poliment superficial. Amb aquest polit, s’allibera una pols de suro que ha de ser aspirada per no contaminar l’ambient interior.

 

 


Recuperació de la calor dels gasos de combustió de les calderes del forn socarrador de l'escorxador Norfrisa per generar aigua calenta sanitària.

Data: 2010

DESCRIPCIÓ: Recuperació de l'energia remanent en els gasos d'escapament del forn socarrador per generar Aigua calenta per d'altres usos de la pròpia indústria.

D'aquesta manera es recuperen fins a 12.672,16 kWh diaris sobrants del procés per reutilitzar-los per la generació de calor o per la generació de  fred mitjançant màquines d'absorció.

Memòria justificativa de les inversions a realitzar en l'escola Dr. Sobrequés de Bescanó

DATA: 2012

DESCRIPCIÓ: Aquest document recull les mesures d'eficiència energètica ha implementar a l'equipament per tal d'assolir un estalvi d'energia de fins a 38.800 kWh anuals.

Les mesures més destacades són:

- Instal·lació d'un PLC de control i SCADA en el sistema de calefacció amb sondes de temperatures interiors i exteriors, permeten l'accés online a la instal·lació amb el control dels horaris de calefacció per part del centre.

- Monitorització dels consums elèctrics i de gas.

- Instal·lació de vàlvules termostàtiques en els radiadors de l'escola.

- Substitució de termoacumuladors d'aigua calenta amb resistència per escalfadors de gas natural