Informe tècnic i econòmic sobre diferents sistemes de climatització per un habitatge a Portals Nous, Mallorca.

DATA: Maig 2013

DESCRIPCIÓ: La casa unifamiliar aïllada es troba situada a un parcel·la de 1.500 m². L’edifici disposa de 3 plantes i un dipòsit de recollida d’aigües pluvials. L’informe es redacta per aconsellar a la propietat sobre quins són els sistemes més eficients per climatitzar l’habitatge, generar ACS i preescalfar la piscina exterior a construir.

En aquest informe es proposen 5 tipus d’instal·lacions diferents per assolir els objectius fixats (sistema d’aerotermia, sistema de biomassa tèrmica, sistema de bombes de calor VRV, sistema de generació d’energia elèctrica amb energia solar fotovoltaica i sistema d’energia solar tèrmica).

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant termollar de foc, caldera de pellets i amb recolzament d’energia solar tèrmica a Sant Dalmai.

DATA: Desembre 2012

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa i energia solar tèrmica en un habitatge de 250 m².

La instal·lació de biomassa disposa de caldera de pellets amb sistema d’alimentació automàtic i de termollar de foc amb producció d’aigua calenta per recolzar el sistema.

La instal·lació d’energia solar equipa dues plaques solars tèrmiques a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per acumulació de l’energia tèrmica.

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant termollar de foc i amb recolzament d’energia solar tèrmica al Baix Empordà.

DATA: Desembre 2013

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa i energia solar tèrmica en un habitatge de 200 m².

La instal·lació de biomassa disposa de termollar de foc amb producció d’aigua calenta per recolzar el sistema.

La instal·lació d’energia solar equipa dues plaques solars tèrmiques a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per acumulació de l’energia tèrmica.

Instal·lació estufa de pellets de 9,0 kW de potència en un habitatge unifamiliar de 250 m² a Fornells de la Selva.

DATA: Gener 2014

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d’una estufa de pellets de 9,0 kW de recàrrega manual, encesa i apagada automatitzada. La instal·lació ha requerit de la construcció d’una nova xemeneia i de mínimes reformes en l’habitatge. L’estalvi anual assoleix els 400€ respecte les estufes de propà existents.

Instal·lació d'un sistema de calefacció amb termollar de foc amb recolzament d'energia solar tèrmica amb captadors de tubs de buit en un habitatge unifamiliar de 180 m² a Sant Pere Pescador.

DATA: Gener 2015

DESCRIPCIÓ: Execució d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa i energia solar tèrmica en un habitatge d'alta eficiència energètica.

La instal·lació de biomassa disposa de termollar de foc amb producció d’aigua calenta com a única font de calor.

La instal·lació d’energia solar equipa una placa solar tèrmiques de tubs de buit a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per acumulació de l’energia tèrmica.

Totes les instal·lacions s'han executat en modalitat claus en mà per Ecovat, incloent sistema de monitorització de l'energia consumida, sistema domòtic, instal·lacions de climatització i instal·lacions hidràuliques.

Instal·lació estufa de pellets de 8,0 kW de potència en un habitatge unifamiliar de 80 m² al Baix Empordà.

DATA: Febrer 2015

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d’una estufa de pellets de 8,0 kW de recàrrega manual, encesa i apagada automatitzada. La instal·lació ha requerit de la construcció d’una nova xemeneia i de mínimes reformes en l’habitatge. Aquest habitatge només disposa d'aquest sistema com a única font de calefacció.

Es canalitza l'aire calent per a calefactar la zona d'habitacions.