Pla director d'enllumenat públic per el Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Pla director de l'enllumenat públic del municipi de Sant Salvador de Guardiola, amb l'objectiu de definir les necessitats, les condicions i característiques del servei de l'enllumenat públic del municipi. Es defineixen les actuacions proposades per optimitzar la                                                                                                    millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic. 

Projecte Executiu per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi d'Anglès.

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Projecte executiu de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic dels municipi. Es defineixen i es valoren les obres necessàries per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, valorant econòmicament les mesures proposades de canvi de tecnologia d'enllumenat. S'analitza l'eficiència energètica i l'estalvi econòmic de les propostes.

Avantprojecte per la millora de l'eficiència energètica dels municipis d'Anglès, Amer i Flaçà.

DATA: 2016

DESCRIPCIÓ: Auditoria energètica de l'enllumenat públic dels municipis. Es defineixen mesures d'estalvi energètic per l'enllumenat exterior, valorant econòmicament les mesures proposades, analitzant els criteris de rendibilitat, eficiència energètica i estavi econòmic d'aquestes mesures.

Pla d’acció per l’energia sostenible dels municipis de Bescanó, Sant Gregori, Fornells de la Selva i Sant Joan de les Abadesses (PAES).

DATA: 2012 - 2013

DESCRIPCIÓ: La redacció d’un PAES comprèn l’elaboració de l’inventari d’emissions de referència del municipi de l’any 2005, l’anàlisi dels consums energètics dels equipaments i les instal·lacions municipals de l’any 2011, l’auditoria bàsica dels equipaments i quadres d’enllumenat més significatius, la redacció de les accions a realitzar durant el període 2012–2020 per tal de disminuir les emissions de CO2 del municipi en un mínim del 20 % i la creació d’un pla d’inversions per executar-les. 

 

Auditories energètiques de l'enllumenat públic dels municipis de Bescanó i Sant Gregori

DATA: 2011 - 2012

DESCRIPCIÓ: Les auditories energètiques pretenen marcar la línia que han de seguir les inversions en enllumenat públic dels ajuntaments, per tal de reduir la seva despesa energètica, millorar l’eficiència de les seves instal·lacions i corregir les deficiències detectades.

Memòria justificativa de les inversions a realitzar en l'escola Dr. Sobrequés de Bescanó

DATA: 2012

DESCRIPCIÓ: Aquest document recull les mesures d'eficiència energètica ha implementar a l'equipament per tal d'assolir un estalvi d'energia de fins a 38.800 kWh anuals.

Les mesures més destacades són:

- Instal·lació d'un PLC de control i SCADA en el sistema de calefacció amb sondes de temperatures interiors i exteriors, permeten l'accés online a la instal·lació amb el control dels horaris de calefacció per part del centre.

- Monitorització dels consums elèctrics i de gas.

- Instal·lació de vàlvules termostàtiques en els radiadors de l'escola.

- Substitució de termoacumuladors d'aigua calenta amb resistència per escalfadors de gas natural