CONTRACTACIÓ

Entri a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per conèixer quines són les millors tarifes en la teva zona:

 

Clicka Aquí

 

Sap quins són els conceptes que apareixen a la seva factura elèctrica?

 

Terme de Potència: Potència màxima que es pot consumir instantàniament de la xarxa elèctrica.

 

Es mesura en kW. Es paga per estar connectats a la xarxa subministradora.

 

Terme d'Energia: Energia elèctrica que es consumeix.

 

Es mesura en kWh. Cada dos mesos realitzen una lectura al comptador elèctric i facturen l'energia que han consumit.


Hi ha dues possibilitats de contractació:

 

Preu Voluntari al Petit Consumidor ó PVPC.

 

És una tarifa elèctrica fixada pel Govern d'Espanya sobre el preu de l'electricitat.

 

És vigent des de l'any 2009, es va implantar per protegir als petits consumidors de menys de 10 kW de potència contractada quan es va lliberalitzar el mercat energètic. 

 

Si poden acollir tots els consumidors en Baixa Tensió de potència contractada menor o igual a 10 kW.


Mercat lliure

 

Amb aquesta opció pot contractar amb l'empresa comercialitzadora d'energia que desitji. 

 

Els preus són variables en funció de cada companyia i no estan fixats pel Govern espanyol.

 

S'ha d'anar alerta amb la publicitat de les diferents companyies, ja que poden incloure mútliples serveis o descomptes difícils de valorar. Tarifa amb Discriminació horària

 

La tarifa amb discriminació horària consisteix en pagar l'electricitat consumida a un preu diferent depenent de l'hora del dia. 

 

Es divideix en dos períodes: El punta i el vall.

 

Durant el període PUNTA es paga l'electricitat una mica més cara que el normal (20% més). A l'estiu es factura de 13 a 23 h i a l'hivern de 12 a 22h.

 

Durant el període VALL es paga l'electricitat molt més barata que el normal (un 60% menys). A l'estiu es factura de 23 a 13 h i a l'hivern de 22 a 12 h.

 

L'ESTALVI ECONÒMIC DE DISPOSAR D'AQUESTA FACTURA POT ARRIBAR AL 30%, QUE EN UN HABITATGE UNIFAMILAR POT SUPOSAR UNS 170 €/ ANY.