Projecte de la remodelació i millores per a l'eliminació de nutrients a l'estació depuradora d'aigües residuals de Figueres.

Projecte de la remodelació i millores per a l'eliminació de nutrients a l'estació depuradora d'aigües residuals de Figueres.

En termes generals es projecta remodelar l’EDAR existent amb una capacitat de tractament de 17.000 m3/dia i configurar l’EDAR perquè treballi amb un procés Bardenpho de 4 etapes construint un nou reactor de 16.000 m3 amb decantació primària existent i mantenint la capacitat de digestió aeròbia també existent de 3.000 m3.
Projecte constructiu redactat per ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, s.l. (empresa participada d'Ecovat). Ecovat s'ha encarregat de redactar el projecte d'instal·lacions elèctriques i d'automatització.