Projecte constructiu de l'ampliació de la capacitat d'eliminació de nitrogen de l'EDAR de Banyoles.

Projecte constructiu de l'ampliació de la capacitat d'eliminació de nitrogen de l'EDAR de Banyoles.

Es projecta remodelar l’EDAR de Banyoles o EDAR del terri per tal de reduir els nivells de nitrogen i així assolir els objectius marcats per la Directiva Marc Europea de l'Aigua. 
Les obres projectades consisteixen en un Bardenpho de 4 etapes amb ampliació de la zona anòxica i addició de metanol. Es reformarà l’actual reactor biològic, es convertirà un dels decantadors primaris en la nova cambra pre-anòxica i es construirà un nou decantador primari.
Projecte constructiu redactat per ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, s.l. (empresa participada d'Ecovat). Ecovat s'ha encarregat de redactar el projecte d'instal·lacions elèctriques i d'automatització.