Instal·lació d’un sistema de producció d'ACS d'alta eficiència amb recolzament d'energia solar tèrmica en un càmping del Baix Empordà.

Instal·lació d’un sistema de producció d'ACS d'alta eficiència amb recolzament d'energia solar tèrmica en un càmping del Baix Empordà.

Execució d'un sistema de generació d'ACS d'alta eficiència per a un bloc de vestidors en un càmping.
El sistema equipa una caldera tipus "Tank-in-Tank" de producció semi-instantània amb recolzament amb captadors de tubs de buit tipus Aqua.
Es preveu que les plaques solars tèrmiques aportin el 62,5% de l'energia demandada per les instal·lacions.
https://www.ecovat.com/2015/04/20/nova-instal-laci%C3%B3-d-energia-solar-t%C3%A8rmica-en-un-c%C3%A0mping/
Totes les instal·lacions s'han executat en modalitat claus en mà per Ecovat.