1. - INFORMACIÓ GENERAL

ECOVAT Consult SL, en endavant ECOVAT, és una societat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili social a Riudellots de la Selva (17457), AV. Països Catalans, 50.                                                     

El nom de domini www.ecovat.com està registrat a favor d'ECOVAT, societat inscrita al Registre Mercantil  amb CIF núm. B-17959008.

Els usuaris d'aquest lloc web poden posar-se en contacte amb
ECOVAT a través de les següents vies:

Correu ordinari: Avinguda Països Catalans, 50, 17457 Riudellots de la Selva, Girona.
Telèfon núm.: +0034 972.477.718
Fax núm.: +0034 972.478.014
E-mail: pfrigola@ecovat.com


2. - CONDICIONS D'ÚS

Els continguts d'aquest lloc web tenen caràcter merament informatiu dels serveis professionals que
ECOVAT ofereix en cada moment als seus clients.

L'usuari del lloc web, mitjançant el seu accés i navegació pel mateix, s'obliga a servir d'acord amb la legislació vigent en cada moment ia les condicions establertes en aquest avís legal, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. L'usuari respondrà davant 
ECOVAT i / o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'accés i navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullen. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre
ECOVAT i l'usuari.

Aquest avís legal pot sofrir modificacions de qualsevol tipus quan
ECOVAT ho consideri necessari o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i / o els avenços tecnològics que es puguin produir en el futur.

ECOVAT podrà prohibir l'accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi conductes il · lícites.

L'usuari d'aquest lloc web s'haurà d'abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin estar instal · lats.3. - PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2007-2013
ECOVAT. Tots els drets reservats.

Tots els continguts presents a la web, entenent per aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com l'estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel · lectual pertanyents a
ECOVAT  o a tercers, de manera que l'usuari podrà utilitzar només per al seu exclusiu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar amb fins comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització de tècnica d'enginyeria inversa, ni a modificar, alterar o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit llevat que estigui legalment permès.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d'
ECOVAT o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés al lloc web atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius ni sobre cap dels continguts que figuren en el mateix.4. - POLÍTICA PRIVACITAT DE LES DADES PERSONALS

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
ECOVAT informa als usuaris dels següents:

Les dades personals que els usuaris facilitin a aquest lloc web, seran incorporades a un fitxer degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, propietat i responsabilitat d'
ECOVAT, amb domicili a Av. Països Catalans, 50 de Riudellots de la Selva.


De conformitat amb el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny,
ECOVAT ha adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades personals facilitades i ha instal · lat els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

El lloc web pot utilitzar "cookies" per accedir a informació relativa als usuaris d'aquesta web.

Si l'usuari és menor d'edat, caldrà que obtingui el previ consentiment dels seus progenitor / so, si s'escau, del seu / s representant / s legal / s, abans de facilitar les seves dades personals a aquest lloc web.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris té com a finalitat la de facilitar la informació i / o gestionar els serveis que se sol·licitin a ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.U. qui, així mateix, pot arribar (també per via electrònica) qualsevol tipus d'informació de caràcter comercial o publicitària de l'empresa que consideri del seu interès.

Les dades personals facilitades podran ser cedides a empreses del GRUP per gestionar els serveis que se sol·licitin a
ECOVAT, així com per remetre informació als usuaris, tant per correu postal com electrònic, sobre serveis i / o productes que prestin les companyies del GRUP.

En qualsevol moment, l'usuari tindrà la possibilitat d'exercitar els drets d'accés (petició d'informació sobre les dades personals), rectificació o cancel · lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs en un fitxer) i oposició (petició d'oposició sobre el tractament de les dades personals) previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. A aquest efecte, vostè podrà contactar amb
ECOVAT, de la següent manera:

Enviant un fax al número 972.478.014 o bé,
Enviant una carta certificada per correu ordinari al domicili social de la companyia (ref. protecció dades personals) o un correu electrònic a l'adreça pfriogla@ecovat.com.


5. - LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització d'aquesta web es realitza per compte i risc de l'usuari.
ECOVAT no es responsabilitza del mal ús que l'usuari pugui fer d'aquest lloc web.

ECOVAT no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar aquest lloc web ni tampoc serà ni podrà fer responsable de qualssevol danys derivats de la utilització del web ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi conté.

ECOVAT no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. En conseqüència, ECOVAT no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa tercers.

Els usuaris que es proposin establir un enllaç ("link") entre una pàgina web i aquest lloc web ("El portal") hauran de complir amb les següents condicions:

L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a l'adreça URL del portal Ecovat i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pàgina principal del portal.
La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no podrà crear un "frame" sobre les pàgines del Portal.
No es podrà donar cap tipus d'indicació enganyosa, errònia o deslleial sobre el Portal.
Tampoc podrà incloure continguts il·lícits, contraris a la moral, els bons costums i l'ordre públic.
En qualsevol cas, la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç, haurà de demanar autorització expressa i per escrit al titular del Portal.

 

6. RESOLUCIÓ de controvèrsies

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui sorgir en relació amb l'ús d'aquest lloc web serà resolta d'acord amb la legislació espanyola pels Jutjats i Tribunals de Girona (Espanya), als quals les parts se sotmeten de forma expressa i renunciant al fur propi que pogués correspondre'ls, si no se soluciona per mutu acord.