· 

Les Instal·lacions solars fotovoltaiques en habitatges ja són una realitat!

LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN HABITATGES JA SÓN UNA REALITAT!

En el transcurs d’aquest estiu de 2020, des de l'obertura del confinament, fins al mes de setembre, Ecovat ja ha executat un total de 15 instal·lacions solars fotovoltaiques en habitatges.

Darrerament l’interès per aquest tipus d’instal·lacions ha crescut de forma sorprenent. Han sigut varis els factors que han disparat l’interès per l’energia fotovoltaica:

  • Primer de tot i molt important, el canvi legislatiu introduït pel RD 244/2019 publicat el mes d’abril de l’any 2019. S’ha simplificat el tràmit administratiu, s’ha eliminat el vergonyós “impost al sol”, no és necessari sol·licitar un punt de connexió a la companyia elèctrica i es permet la venda d’excedents de l’energia sobrant.
  • La baixada del preu de les plaques solars també ha fet possible construir les plantes solars amb un retorn de la inversió molt més atractiu, entre 6-8 anys.
  • Els ajuts oferts per molts Ajuntaments en bonificacions importants de l’impost de l’ICIO i de l’IBI.
  • I per suposat, és una energia renovable i es contribueix notablement en la millora del medi ambient. 

 

 

A Ecovat dissenyem aquestes instal·lacions de forma que es produeixi aproximadament el 100 % de l’energia consumida a l’any per l’habitatge. Una part serà autoconsumida directament i la resta es vendrà a la xarxa elèctrica compensant aquests kWh a la factura elèctrica.

Al final, és una aposta segura on invertir els diners. Aconseguint una rendibilitat que cap dipòsit bancari ni fons d’inversió pot oferir avui en dia. Simplement, invertir a casa vostra sense risc, ja que les plaques tenen una vida útil superior a 25 anys i el sol continua sortint cada matí. 

Es combina, en aquest cas, un estalvi econòmic i una rendibilitat monetària en un únic producte. A més, la instal·laicó és propietat de l'usuari final. 

 

LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDAS YA SON UNA REALIDAD!

En el transcurso de este verano de 2020, desde la apertura del confinamiento, hasta el mes de septiembre, Ecovat ya ha ejecutado un total de 15 instalaciones solares fotovoltaicas en viviendas.

Últimamente el interés por este tipo de instalaciones ha crecido de forma sorprendente. Han sido varios los factores que han disparado el interés por la energía fotovoltaica:

  • Primero de todo y muy importante, el cambio legislativo introducido por el RD 244/2019 publicado en abril del año 2019. Se ha simplificado el trámite administrativo, se ha eliminado el vergonzoso "impuesto al sol", no es necesario solicitar un punto de conexión a la compañía eléctrica y se permite la venta de excedentes de la energía sobrante.
  • La bajada del precio de las placas solares también ha hecho posible construir las plantas solares con un retorno de la inversión mucho más atractivo, entre 6-8 años. La tecnología ha avanzado mucho, y ahora, es asimilable a un electrodoméstico o a un teléfono móvil.
  • Las ayudas ofrecidas por muchos Ayuntamientos en bonificaciones importantes del impuesto del ICIO y del IBI.
  • Y por supuesto, es una energía renovable y se contribuye notablemente en la mejora del medio ambiente.

 

 

 

 

En Ecovat diseñamos estas instalaciones de forma que se produzca aproximadamente el 100% de la energía consumida al año para la vivienda. Una parte será autoconsumida directamente y el resto se venderá a la red eléctrica compensando estos kWh en la factura eléctrica.

Al final, es una apuesta segura por nuestro dinero. Conseguiremos una rentabilidad que no nos podrá ofrecer ningún depósito bancario ni fondo de inversión. Simplemente invertimos en nuestro domicilio sin riesgo, ya que las placas tienen una vida útil superior a 25 años y el sol sigue saliendo cada mañana.

Se combina en un solo producto la rentabilidad económica y el ahorro, además siendo una instalación en propiedad.