· 

Instal·lació solar amb microinversors, obtenir el màxim rendiment de cada mòdul fotovoltaic

Instal·lació fotovoltaica amb microinversors per una casa unifamiliar a Sarrià de Ter.

La instal·lació duta a terme per Ecovat a Sarrià de Ter funciona en règim d'autoconsum amb compensació d'excedents. És a dir, l'energia produida pel sistema solar es consumeix directament a l'habitatge, i en cas que hi hagi un sobrant d'energia aquesta s'envia a la xarxa elèctrica per vendre-la. 

 

L'energia consumida directament produeix un estalvi de consum directe, a uns 0,16 €/kWh i NO es suma al terme d'energia de la factura. L'energia enviada a xarxa es ven a la companyia comercialitzadora a un preu de 0,05 €/kWh.

 

Cada mes es fa un tancament a la factura elèctrica. Com sempre, es comptabilitza l'energia consumida de la xarxa elèctrica, però es descompta el total facturat en concepte d'energia venuda. Cal esmentar que el límit és que l'import total d'energia venuda eixugui l'import total de l'energia comprada de xarxa, de manera que aquell mes es pagarien 0 € en concepte de terme d'energia.

 

La particularitat d'aquesta instal·lació es que està formada per 6 microinversors, cadascun connectat a un mòdul fotovoltaic d'última tecnologia. Aquests microinversors treuen màxim partit de cadascun dels mòduls, obtenint el millor rendiment possible de la instal·lació.

 

En aquest cas la instal·lació és de 2.04 kWp i té capacitat per generar fins a 2.856 kWh/any, cobrint més d'un 60% del consum de la casa.

 

El sistema es completa amb un gestor energètic que controla la producció renovable i permet la monitorització via APP i web.

 

A més, aquests microinversors i el dispositiu que gestiona el sistema compten amb una garantia de 25 anys.


Instalación solar fotovoltaica con microinversores para una casa unifamiliar.

La instalación realizada por Ecovat en Sarrià de Ter funciona en régimen de autoconsumo con compensación de excedentes. Es decir, la energía producida por el sistema solar se consume directamente a la vivienda, y en caso de que haya un sobrante de energía esta se envía a la red eléctrica para venderla.

 

La energía consumida directamente produce un ahorro de consumo directo, a unos 0,16 € / kWh y NO se suma al término de energía de la factura. La energía enviada a red se vende a la compañía comercializadora a un precio de 0,05 € / kWh.

 

Cada mes se hace un cierre en la factura eléctrica. Como siempre, se contabiliza la energía consumida de la red eléctrica, pero se descuenta el total facturado en concepto de energía vendida. Cabe mencionar que el límite es que el importe total de energía vendida compense el importe total de la energía comprada de red, por lo que ese mes se pagarían 0 € en concepto de término de energía.

 

La particularidad de esta instalación que está formada por 6 microinversores, cada uno conectado a un módulo fotovoltaico de última tecnología. Estos microinversores sacan máximo partido de cada uno de los módulos, obteniendo el mejor rendimiento posible de la instalación.

 

En este caso la instalación es de 02,04 kWp y tiene capacidad para generar hasta 2.856 kWh / año, cubriendo más de un 60% del consumo de la casa.

 

El sistema se completa con un gestor energético que controla la producción renovable y permite la monitorización vía APP y web.

 

Además, estos microinversores y el dispositivo que gestiona el sistema cuentan con una garantía de 25 años.