· 

Instal·lació solar fotovoltaica de 60 kWp per autoconsum amb compensació d’excedents al Bages.

A ple rendiment la instalꞏlació d’autoconsum executada a la nau de l’empresa Airplan al Bages.

 

La nova instalꞏlació fotovoltaica realitzada per Ecovat funciona en règim d’autoconsum amb compensació d’excedents, és a dir, els excedents d'energia seran descomptats a la factura elèctrica a un preu acordat amb la comercialitzadora. 

 

La instalꞏlació executada a Sant Fruitós del Bages consta de 168 mòduls fotovoltaics monocristalꞏlins de 360 Wp de potència, resultant un camp solar de 60,48 kWp. Aquests estan distribuïts en dos tipus de coberta, una inclinada de tipus sandvitx i l’altra plana amb grava.  

En dies laborables, l'empresa aprofitarà gairebé la totalitat de la producció solar. En dies festius, degut a que el consum energètic de la empresa es redueix considerablement, s’injectaran a la xarxa elèctrica els excedents de l’energia produïda. Aquests excedents es compensaran en la factura elèctrica en forma de descompte. 

 

Considerant les característiques d’aquesta instalꞏlació en quan potència, ubicació, orientació i inclinació dels panells, s’ha calculat una producció anual de 84.800 kWh, que permetrà reduir les emissions de CO2 en 31,5 tones l’any. Amb aquestes consideracions, i amb els estalvis aconseguits, s’estima un retorn de la inversió d’aproximadament 7 anys. 

 

Els treballs de muntatge de la instalꞏlació s’han executat amb un període de 12 dies, sense interferir en les rutines diàries de la empresa. 


A pleno rendimiento la instalación de autoconsumo ejecutada en la nave de la empresa Airplan

La nueva instalación fotovoltaica realizada por Ecovat funciona en régimen de autoconsumo con compensación de excedentes, es decir, los excedentes de energía serán descontados en la factura eléctrica de la empresa a un precio acordado con la comercializadora.

 

La instalación ejecutada en Sant Fruitós del Bages está formada por 168 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 360 Wp de potencia, resultando un campo solar de 60,48 kWp. Estos están distribuidos en dos tipos de cubierta, una inclinada de tipo sándwich y la otra plana con grava.

 

En días laborables se aprovechará casi la totalidad de la producción solar. En días festivos, debido a que el consumo energético de la empresa se reduce considerablemente, se inyectarán a la red eléctrica los excedentes de la energía producida. Estos excedentes se compensarán en la factura eléctrica en forma de descuento.

 

Considerando las características de esta instalación en cuanto potencia, ubicación, orientación e inclinación de los paneles se ha calculado una producción anual de 84.800 kWh, que permitirá reducir las emisiones de CO2 en 31,5 toneladas al año. Con estas consideraciones, y con los ahorros conseguidos, se estima un retorno de la inversión de aproximadamente 7 años.

 

Los trabajos de montaje de la instalación se han ejecutado con un período de 12 días, sin interferir en las rutinas diarias de la empresa.