· 

La compensació d’excedents en autoconsum, un concepte a conèixer.

Les comercialitzadores elèctriques COMENCEN a compensar els excedents de l’energia generada en la facturació mensual.

 

El nou Real Decret referent a l’autoconsum que es va publicar l’abril del 2019 (RD 244/2019) va classificar els diferents tipus d’instal·lacions d’autoconsum en instal·lacions amb excedents (amb compensació o sense) i instal·lacions sense excedents.

 

Les instal·lacions amb compensació d’excedents poden arribar fins als 100kW nominals i el seu avantatge és que l’energia sobrant, aquella que instantàniament no és aprofitada, s’injecta a la xarxa i es descompta de la factura elèctrica.

Aquesta energia introduïda a la xarxa és mesurada pel comptador intel·ligent bidireccional de companyia i la comercialitzadora ho compensa a la factura de l’usuari. El preu de compensació depèn de la franja horària i de cada comercialitzadora, i tindrà un preu entre 4-5 c€/kWh. 

 

Com a referència, el preu del kWh consumit de xarxa eléctrica en un habitatge té un cost d'entre 15 i 20 c€/kWh. Mentre que per una indústria pot oscil·lar entre 6 i 12 c€/ kWh.

 

L’energia injectada a la xarxa es descomptarà en el terme d’energia de la factura elèctrica, és a dir del consum mensual. Com a màxim, aquest valor resultant serà zero, i no serà acumulable en mesos posteriors. Cal tenir en compte, que el terme de potència es continuarà facturant sense descomptes.

 

En aquest inici de l’any 2020 algunes comercialitzadores (EDP, Factorenergia, SomEnergia, Iberdrola...) ja han començat a aplicar aquesta compensació.

 

La Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) va publicar al novembre els protocols per aplicar el RD 244/2019 que inclou, entre altres, la compensació d’excedents a l’autoconsum. Per tant, s’espera que en els propers dies totes les comercialitzadores elèctriques ho apliquin.

 

 

Instal·lacions de més de 100 kW

 

Les instal·lacions superiors a 100 kW que injectin els excedents a la xarxa no poden compensar aquests kilowats en la mateixa factura. En aquest cas, caldrà que es registrin com a productors d'energia, i emetin una factura mensual de venda d’energia independent de la de consum.

 

 

Les instal·lacions sense excedents

 

D’altra banda, les instal·lacions sense excedents són aquelles que inclouen un dispositiu que evita la injecció d’energia a la xarxa. Aquest aparell és capaç de regular la generació fotovoltaica al consum de l’usuari, evitant que es produeixin excedents. Aquest tipus d’instal·lacions tenen avantatges a nivell de permisos administratius: No és necessari sol·licitar punt de connexió a la companyia, ni dipositar un aval bancari. 

 

 

ESTALVI DES DEL PRIMER DIA DE FUNCIONAMENT

 

En tot cas, aquest tipus d'instal·lacions son una font d'estalvis des del primer dia de funcionament. Ja que NO consumeixen energia pel seu funcionament i proporcionen un estalvi directe sobre la factura mensual elèctrica. Ecovat assessora, dissenya, instal·la i gestiona tots els tràmits des de l'inici fins a la posta en marxa de les noves instal·lacions fotovoltaiques.

 

En cas d'estar interessat, no dubti en contactar amb els nostres experts.

 

Fotovoltaica Girona