· 

Inauguració instal·lacions de Biomassa tèrmica i Energia solar tèrmica a Vilablareix

Entren en funcionament les noves instal·lacions al pavelló municipal

Els mitjans locals s'han fet ressò de la inauguració de les noves instal·lacions de generació d'energia tèrmica a Vilablareix.

Aquesta actuació s'engloba dins del Pla de l'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) que va signar el municipi dins del Pacta dels Alcaldes per donar compliment a l'horitzó 20/20/20 de la Unió Europea.

S'ha instal·lat un sistema combinat de biomassa tèrmica i energia solar tèrmica, que sumen en total una potència de 164 kW.

La nova caldera de biomassa disposa d'una potència de 150 kW de potència i preveu reduir totalment el consum de gas natural del pavelló. El sistema està totalment automatitzat, amb càrrega d'estella amb camió pneumàtic i alimentació amb visos sensfi motoritzats.

La instal·lació solar tèrmica equipa plaques solars tèrmiques Paradigma de tubs de buit d'alta eficiència, que utilitzen aigua com a fluid caloportador (sense additius).

A part, s'ha millorat la instal·lació de producció d'ACS amb la instal·lació d'un sistema anti-legionel·la mitjançant un sistema de generació instantània i un dipòsit d'acumulació estratificat.

L'estalvi assolit serà de 10.000 € aproximadament (s/IVA) i s'evitarà l'emissió de 32 Tn de CO2.

El cost aproximat de les obres ha estat de 95.000 € (s/IVA).

Ecovat ha participat com a enginyeria redactora del projecte i com a directors de l'execució de les obres.

Los medios locales se han hecho eco de la inauguración de las nuevas instalaciones de generación de energía térmica en Vilablareix. Esta actuación se engloba dentro del Plan de la Acción para la Energía Sostenible (PAES) que firmó el municipio dentro del Pacto de los Alcaldes para dar cumplimiento al horizonte 20/20/20 de la Unión Europea.

 

Se ha instalado un sistema combinado de biomasa térmica y energía solar térmica, que suman en total una potencia de 164 kW.

 

La nueva caldera de biomasa dispone de una potencia de 150 kW de potencia y prevé reducir totalmente el consumo de gas natural del pabellón. El sistema está totalmente automatizado, con carga de astilla con camión neumático y alimentación con tornillos sinfín motorizados.

 

La instalación solar térmica equipo placas solares térmicas Paradigma de tubos de vacío de alta eficiencia, que utilizan agua como fluido caloportador (sin aditivos).

 

Aparte, se ha mejorado la instalación de producción de ACS con la instalación de un sistema anti-legionela mediante un sistema de generación instantánea y un depósito de acumulación estratificado.

 

El ahorro logrado será de 10.000 € aproximadamente (s / IVA) y se evitará la emisión de 32 Tn de CO2.

 

El coste aproximado de las obras ha sido de 95.000 € (s / IVA).

 

Ecovat ha participado como ingeniería redactora del proyecto y como directores de la ejecución de las obras.