· 

Ampliació i Reforma de quiròfans

Reforma de dos quiròfans tipus B a l'hospital Sant Rafael de Barcelona

Aquest passat mes d'agost s'ha executat l'ampliació i reforma complerta de dos quiròfans de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona. Les obres s'han efectuat en només 22 dies, aprofitant el període vacacional. 

Durant el segon trimestre de l'any, Ecovat ha redactat el projecte, ha tramitat els permisos d'obra, ha gestionat les compres dels equips i ha executat les tasques de Direcció Facultativa. 

Les obres  han consistit en la reforma complerta dels quiròfans, substitució de l'aparellatge elèctric de protecció i maniobra amb vigilant d'aïllament, renovació del sistema de conductes de climatització, d'enllumenat, de la làmpada quirúrgica, una nova torre de gasos medicinals, instal·lació de noves portes automatitzades, noves guillotines i la instal·lació d'un nou panell tècnic adaptat a les necessitats de l'àrea. 

Aquestes instal·lacions disposen d'un sistema de subministrament elèctric tipus IT, amb vigilància de l'aïllament del sistema de posta a terra i equipotencial. S'ha aprofitat la reforma per a col·locar un nou paviment conductiu segons estableix el REBT.

Les noves instal·lacions ja es troben en funcionament, havent passat les proves de validació per quiròfans del tipus B.

Ecovat vol agrair la predisposició, col·laboració i esforç de tots els agents implicats en aquesta reforma (Dept. Manteniment, Instal·ladora, Constructora, proveïdors i prescriptors de material).


Reforma quirofan
Quiròfan V de l'Hospital Sant Rafael

Este pasado mes de agosto se ha ejecutado la ampliación y reforma completa de dos quirófanos del Hospital San Rafael de Barcelona. Las obras se han efectuado en sólo 22 días, aprovechando el período vacacional.

Durante el segundo trimestre del año, Ecovat ha redactado el proyecto, ha tramitado los permisos de obra, ha gestionado las compras de los equipos y ha ejecutado las tareas de dirección facultativa.

Las obras han consistido en la reforma completa de los quirófanos, sustitución de la aparamenta eléctrica de protección y maniobra con vigilante de aislamiento, renovación del sistema de conductos de climatización, de alumbrado general, de la lámpara quirúrgica, una nueva torre de gases medicinales , instalación de nuevas puertas automatizadas, nuevas guillotinas y la instalación de un nuevo panel técnico adaptado a las necesidades del área.

Estas instalaciones disponen de un sistema de suministro eléctrico tipo IT, con vigilancia del aislamiento del sistema de puesta a tierra y equipotencial. Se ha aprovechado la reforma para colocar un nuevo pavimento conductivo según establece el REBT.

Las nuevas instalaciones ya se encuentran en funcionamiento, habiendo pasado las pruebas de validación para quirófanos del tipo B.

Ecovat quiere agradecer la predisposición, colaboración y esfuerzo de todos los agentes implicados en esta reforma (Dpto Mantenimiento, Instaladora, Constructora, proveedores y prescriptores de material).