Xarxa de calor de biomassa a Navata (District heating) 

Posta en marxa de les instal·lacions de biomassa

Biomassa Girona .- S'ha posat en marxa la xarxa de calor amb biomassa tèrmica al municipi de Navata, situat a la comarca de l'Alt Empordà i a la província de Girona.

 

Ecovat, com a redactors del projecte executiu i direcció d'obra, ha dissenyat les instal·lacions de manera que s'optimitzés la potència instal·lada, es reduís el consum i la despesa de l'execució de les obres.

 

Des d'una nova central de generació, situada a les proximitats del camp de futbol, s'alimenta a les sales de calderes dels vestidors del camp de futbol, l'escola municipal i al pavelló municipal. Totes situades dins de la mateixa parcel·la d'equipaments públics del municipi.

 

Les característiques principals són:

- Potència de 100 kW.

- Sitja amb capacitat per a 11 Tn d'estella forestal.

- 210 m de canonades preaïllades instal·lades.

 

Es preveu que es consumeixin uns 135.000 kWh/any, equivalent a un consum de 45 Tn anuals d'estella forestal. Això equival a una reducció d'emissions de CO2 d'unes 41 Tn de CO2 a l'any. L'estalvi per a l'Ajuntament de Navata es preveu que ascendeixi a 10.150€ anuals (IVA inclòs).

 

En un futur l'Ajuntament preveu generar-se la pròpia estella, implementant els plans de gestió de franges forestals per prevenció d'incendis. Per aquest motiu la sitja equipa una porta lateral per a la càrrega de combustible amb retroexcavadora.

 

La sitja està preparada per a ser carregada pneumàticament, amb pala bi-valva per la part superior i amb retroexcavadora pel lateral.

 

Aquest projecte ha estat promogut per l'Ajuntament de Navata, finançat per la Diputació de Girona i executat per la UTE Construccions Busquets Vilobí, SLU - AITEL.

 Puesta en marcha de las instalaciones de biomasa

Biomasa Girona .- Se ha puesto en marcha la red de calor con biomasa térmica en el municipio de Navata, situado en el Alt Empordà y en la provincia de Girona.


Ecovat, como redactores del proyecto ejecutivo y dirección de obra, ha diseñado las instalaciones de forma que se optimizara la potencia instalada, se redujera el consumo y el gasto de la ejecución de las obras.


Desde una nueva central de generación, situada en las proximidades del campo de fútbol, ​​se alimenta en las salas de calderas de los vestuarios del campo de fútbol, ​​la escuela municipal y el pabellón municipal. Todas ubicadas dentro de la misma parcela de equipamientos públicos del municipio.


Las características principales son:

- Potencia de 100 kW.

- Silo con capacidad para 11 Tn de astilla forestal.

- 210 m de tuberías preaisladas instaladas.


Se prevé que se consuman unos 135.000 kWh / año, equivalente a un consumo de 45 Tn anuales de astilla forestal. Esto equivale a una reducción de emisiones de CO2 de unas 41 Tn de CO2 al año. El ahorro para el Ayuntamiento de Navata se prevé que ascienda a 10.150€ anuales (IVA incluida).


En un futuro el Ayuntamiento prevé generarse la propia astilla, implementando los planes de gestión de franjas forestales para prevención de incendios. Por este motivo el silo equipa una puerta lateral para la carga de combustible con retroexcavadora.


El silo está preparada para ser cargada neumáticamente, con pala bi-valva por la parte superior y con retroexcavadora por el lateral.


Este proyecto ha sido promovido por el Ayuntamiento de Navata, financiado por la Diputación de Girona y ejecutado por la UTE Construcciones Busquets Vilobí, SLU - AITEL.