Aprovat Real Decret Autoconsum

El Consell de Ministres Aprova el real decret d'Autoconsum elèctric

El nou decret reconeix dues modalitats d'autoconsum, una per instal·lacions menors de 100 kW i l'altre per a instal·lacions de més de 100 kW de potència.

 

Les inferiors de 100 kW permeten abocar a xarxa el sobrant d'energia elèctrica però sense dret a vendre-la. Mentre que les superiors a 100 kW sí que ho podran fer (sempre hi quan s'estigui donat d'alta al registre de productors d'electricitat).

 

El real decret contempla 6 mesos perquè les instal·lacions existents, els consumidors, els instal·ladors i la resta d'agents del mercat s'adaptin a la normativa.

 

Els autoconsumidors haurà de fer-se càrrec de les despeses del sistema corresponents al transport i distribució de l'energia elèctrica. El ministeri ha anunciat que es crearà un registre d'instal·lacions d'autoconsum perquè els operadors i distribuïdores puguin conèixer les instal·lacions. D'aquesta manera podran exigir uns mínims de seguretat elèctrica a les instal·lacions (és a dir, que s'hauran de legalitzar  a indústria).

 

Les instal·lacions FOTOVOLTAIQUES no connectades a xarxa estan exemptes d'aquest real decret.

 El Consejo de Ministros aprueba el real decreto de Autoconsumo eléctrico

El nuevo decreto reconoce dos modalidades de autoconsumo, una para instalaciones menores de 100 kW y el otro para instalaciones de más de 100 kW de potencia.


Las inferiores de 100 kW permiten verter a red el sobrante de energía eléctrica pero sin derecho a venderla. Mientras que las superiores a 100 kW sí lo podrán hacer (siempre y cuando esté dado de alta en el registro de productores de electricidad).


El real decreto contempla 6 meses para que las instalaciones existentes, los consumidores, los instaladores y demás agentes del mercado se adapten a la normativa.


Los autoconsumidors deberá hacerse cargo de los gastos del sistema correspondientes al transporte y distribución de la energía eléctrica. El ministerio ha anunciado que se creará un registro de instalaciones de autoconsumo para que los operadores y distribuidoras puedan conocer las instalaciones. De este modo podrán exigir unos mínimos de seguridad eléctrica en las instalaciones (es decir, que se deberán legalizar en industria).


Las instalaciones FOTOVOLTAICAS no conectadas a red están exentas de este real decreto.