Nova instal·lació d'energia solar tèrmica en un càmping

Posta en marxa de 9 m² captadors solars de tubs de buit

Solar tèrmica Girona .- Ecovat ha posat en marxa aquesta setmana una nova instal·lació solar tèrmica d'alta eficiència en un càmping del Baix Empordà. 


El nou bloc de vestidors disposa de 8 dutxes, 8 piques rentamans i 5 piques per a safareig. El sistema equipa un dipòsit d'acumulació d'ACS de 1.000 litres amb un serpentí connectat al circuit dels captadors de buit i d'una caldera de 100kW tipus "Tank-in-Tank" que incorpora una dipòsit interior de 200 litres.


Aquest sistema és molt pràctic per a vestidors públics ja que s'evita l'acumulació de grans volums d'aigua calenta sanitària. S'ha instal·lat una caldera de producció semi-ínstantània que enlloc d'acumular tota l'energia, la produeix només quan realment és necessària


Es recolza  la producció d'ACS amb la instal·lació de captadors solars de tubs de buit. Aquests descarreguen aigua a 90ºC al dipòsit d'acumulació solar i escalfen l'aigua abans que aquesta entri al circuit de la caldera, minimitzant el consum energètic d'aquest equip. 


Aquesta nova instal·lació d'energia solar tèrmica es preveu que cobreixi el 62,5% de la demanda d'aigua calenta. Això és equivalent a estalviar 1.263,7 litres de gasoil i evitar emetre a l'atmosfera 3.362 kg de CO2 cada any.


S'han utilitzat plaques Paradigma Star-e de 4,5 m² de superfície de captació cadascuna i una caldera de generació semi-instantània d'aigua calenta sanitària tipus ACV Heat Master HM100N.


Cal esmentar que totes les instal·lacions d'aquests vestidors han estat executades per Ecovat en modalitat claus en mà.Puesta en marcha de 9 m² de captadores solares de tubos de vacío

Solar térmica Girona .- Ecovat ha puesto en marcha esta semana una nueva instalación solar térmica de alta eficiencia en un camping del Baix Empordà.


El nuevo bloque de vestuarios dispone de 8 duchas, 8 lavamanos y 5 lavaderos. El sistema equipa un depósito de acumulación de ACS de 1.000 litros con un serpentín conectado al circuito de los captadores de vacío y de una caldera de 100kW tipo "Tank-in-Tank" que incorpora una depósito interior de 200 litros.


Este sistema es muy práctico para vestuarios públicos ya que se evita la acumulación de grandes volúmenes de agua caliente sanitaria. Se ha instalado una caldera de producción semi-instantánea que en lugar de acumular toda la energía, la produce sólo cuando realmente es necesaria.


Se apoya la producción de ACS con la instalación de captadores solares de tubos de vacío. Estos descargan agua a 90ºC en el depósito de acumulación solar y calientan el agua antes de que ésta entre en el circuito de la caldera, minimizando el consumo energético de este equipo.


Esta nueva instalación de energía solar térmica se prevé que cubra el 62,5% de la demanda de agua caliente. Esto es equivalente a ahorrar 1.263,7 litros de gasóleo y evitar emitir a la atmósfera 3.362 kg de CO2 cada año.


Se han utilizado placas Paradigma Star-e de 4,5 m² de superficie de captación cada una y una caldera de generación semi-instantánea de agua caliente sanitaria tipo ACV Heat Master HM100N.


Cabe mencionar que todas las instalaciones de estos vestuarios han sido ejecutadas por Ecovat en modalidad llave en mano.