Ecovat a l'Ecofira de Navata

Conferència: "Biomassa, una font d'energia propera"

Biomassa Girona .- Ecovat va realitzar la conferència en el marc de la 2a ecofira de Navata. Aquest certamen vol ser un punt de partida pel foment d'un consum ecològic i sostenible de la societat.


La xerrada va explicar el perquè la biomassa és un dels millors combustibles per generar energia tèrmica. Cada cop és més utilitzat en noves instal·lacions i en reformes degut al baix cost de compra, la fàcil manipulació, la comoditat d'ús dels nous sistemes de calderes/ emmagatzematge i la no emissió de gasos contaminants.


També es va introduir el concepte de xarxa de calor a l'audiència, exposant-ne les avantatges i inconvenients. Un cop exposat, es va explicar quines característiques tindria la nova xarxa de calor dels equipaments del nucli urbà de la població i quin seria el consum d'estella. Finalment, es va justificar la rendibilitat de la inversió i com es reduirien els costos d'explotació mitjançant la gestió forestal dels boscos del voltant del municipi per part de l'Ajuntament.


Aquest projecte ha estat redactat per Ecovat i es preveu que en breu surtin a licitació pública les obres de construcció d'aquesta nova instal·lació. Conferencia: "Biomasa, una fuente de energía cercana"

Biomasa Girona .- Ecovat realizó la conferencia en el marco de la 2ª Ecofira de Navata. Este certamen quiere ser un punto de partida para el fomento de un consumo ecológico y sostenible de la sociedad.


La charla explicó el porqué la biomasa es uno de los mejores combustibles para generar energía térmica. Cada vez es más utilizado en nuevas instalaciones y en reformas debido al bajo coste de compra, la fácil manipulación, la comodidad de uso de los nuevos sistemas de calderas / almacenamiento y la no emisión de gases contaminantes.


También se introdujo el concepto de red de calor a la audiencia, exponiendo las ventajas e inconvenientes. Una vez expuesto, se explicó qué características tendría la nueva red de calor de los equipamientos del núcleo urbano de la población y cuál sería el consumo de astilla. Finalmente, se justificó la rentabilidad de la inversión y como se reducirían los costes de explotación mediante la gestión forestal de los bosques de alrededor del municipio por parte del Ayuntamiento.


Este proyecto ha sido redactado por Ecovat y se prevé que en breve salgan a licitación pública las obras de construcción de esta nueva instalación.