Eficiència energètica a l'escola de Bescanó

Publicat al Punt Avui la notícia que l'escola de Bescanó ha assolit un estalvi de 30.000€ anuals aplicant mesures d'eficiència energètica

El diari "El Punt Avui" ha publicat el dia 6 d'agost la notícia referent a l'estalvi econòmic aconseguit a l'Escola de Bescanó aplicant mesures d'eficiència energètica. S'ha a ssolit un estalvi aproximat de 30.000 € anuals.

 

Ecovat, com a enginyeria especialitzada, ha assessorat i col·laborat amb l'ajuntament de Bescanó en l'aplicació d'aquestes mesures d'estalvi. En concret s'han realitzat les següents instal·lacions:

- Instal·lació d'un PLC de control i SCADA en el sistema de calefacció amb sondes de temperatures interiors i exteriors, permeten l'accés online a la instal·lació amb el control dels horaris de calefacció per part del centre.

- Monitorització dels consums elèctrics i de gas.

- Instal·lació de vàlvules termostàtiques en els radiadors de l'escola.

- Substitució de termoacumuladors d'aigua calenta amb resistència per escalfadors de gas natural

 

Adjuntem link de la notícia.


Autòmata control Escola de Bescanó

Publicado en el "Punt Avui" la noticia sobre el ahorro en la escuela de Bescanó de 30.000€ anuales aplicando medidas de eficiencia energética

El periódico "El Punt Avui" ha publicado el día 6 de agosto la noticia referente al ahorro económico conseguido en la Escuela de Bescanó aplicando medidas de eficiencia energética. Se ha conseguido un ahorro aproximado de 30.000 € anuales. 

 

Ecovat, como ingeniería especializada, ha asesorado y colaborado con el ayuntamiento de Bescanó en la aplicación de estas medidas de ahorro. En concreto se han realizado las siguientes instalaciones: 

 

- Instalación de un PLC de control y SCADA en el sistema de calefacción con sondas de temperaturas interiores y exteriores, permitiendo el acceso online a la instalación con el control de los horarios de calefacción por parte del centro. 

- Monitorización de los consumos eléctricos y de gas. 

- Instalación de válvulas termostáticas en los radiadores de la escuela. 

- Sustitución de termoacumuladores de agua caliente con resistencia para calentadores de gas natural

 

Adjuntamos el link de la noticia.