Biomassa Girona

La diputació de Girona promou les xarxes de calor local amb biomassa a la provincia de Girona

La Diputació de Girona ha llençat una línia de subvencions destinades a xarxes de calor local amb biomassa per edificis i equipaments públics dels municipis de la provincia. El pressupost per a les comarques gironines és de 475.000 € repartits en dues línies d'actuació.

 

Els treballs de construcció de les noves sales de calderes, xarxes de calor i les postes en marxa de les instal·lacions estan previstos per l'any 2015. 

 

Ecovat, com a ingenieria especialitzada, ha redactat diversos projectes i avantprojectes per als municipis gironins.

 

La peculiaritat d'aquests projectes a presentar és que han  de ser dissenyats perquè les calderes cremin estella forestal, han d'anar acompanyats d'un estudi de viabilitat i el sistema de puntuació valora el fet que els municipis disposin de plans de gestió forestal/ protecció contra incendis forestals.

 

D'aquesta manera es vol fomentar la neteja i cura dels boscos, la reducció dels incendis forestals, la creació de llocs de treball,  l'economia de proximitat i la reducció dels costos de generació d'energia tèrmica.


La diputación de Girona promueve las redes de calor local con biomasa en la provincia de Girona

La Diputación de Girona ha lanzado una línea de subvenciones destinadas a redes de calor local con biomasa para edificios y equipamientos públicos de los municipios de la provincia. El presupuesto para las comarcas de Girona es de 475.000 € repartidos en dos líneas de actuación. 

 

Los trabajos de construcción de las nuevas salas de calderas, redes de calor y las puestas en marcha de las instalaciones están previstos para el año 2015. 

 

Ecovat, como ingeniería especializada, ha redactado varios proyectos y anteproyectos para los municipios gerundenses. 

 

La peculiaridad de estos proyectos a presentar es que deben ser diseñados para que las calderas quemen astilla forestal, han de ir acompañados de un estudio de viabilidad y el sistema de puntuación valora el hecho de que los municipios dispongan de planes de gestión forestal / protección contra incendios forestales. 

 

De esta manera se quiere fomentar la limpieza y cuidado de los bosques, la reducción de los incendios forestales, la creación de puestos de trabajo, la economía de proximidad y la reducción de los costes de generación de energía térmica de los ayuntamientos.