Nova Bomba de Calor per ACS i Calefacció

Instal·lació d'una bomba de calor aire-aigua d'alta temperatura en un càmping

ECOVAT instal·la una nova bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència per la generació d'energia tèrmica en un càmping de la Costa Brava. Aquest equip substitueix les actuals calderes de propà existents que alimenten el sistema de calefacció i d'ACS d'un SPA de l'establiment.

 

La bomba s'ha instal·lat en paral·lel amb les instal·lacions existents, de manera que sempre que sigui necessari les actuals calderes poden entrar en funcionament. A més, ECOVAT ha dissenyat un sistema totalment automatitzat que permet alternar el funcionament dels dos sistemes perquè es cobreixi tota la demanda tèrmica.

 

S'ha previst la cobertura del 90% de l'energia demandada amb el sistema d'aerotermia. El període de retorn de la inversió és de 3-4 anys. L'estalvi anual previst és de 17.000 euros aproximadament, el següent gràfic simula el cost energètic actual i el futur:

La màquina pot generar una potència tèrmica de 100 kW, escalfant aigua a 60-65ºC. L'avantatge d'aquest equip és que a l'estiu el rendiment és màxima, ja que la bomba de calor extreu la calor de l'ambient per injectar-la a l'aigua del circuit de calefacció-ACS; coincidint amb el moment de màxima demanda energètica de l'SPA. 

 

Aquesta instal·lació s'aprofita de les polítiques energètiques del govern, que va rebaixar el preu del kWh en la reforma del mercat elèctric de l'agost de 2013. 

 

Les noves instal·lacions s'han aïllat acústicament mitjançant un apanellat metàl·lic d'alta absorció.Instalación de una bomba de calor aire-agua de alta temperatura en un cámping

Ecovat acaba de instalar una nueva bomba de calor aire-agua de alta eficiencia para la generación de energía térmica en un camping de la Costa Brava. Este equipo sustituye las actuales calderas de propano existentes que alimentan el sistema de calefacción y de ACS de un SPA del establecimiento. 

 

La bomba se ha instalado en paralelo con las instalaciones existentes, de forma que siempre que sea necesario las actuales calderas pueden entrar en funcionamiento. Además, Ecovat ha diseñado un sistema totalmente automatizado que permite alternar el funcionamiento de los dos sistemas para que se cubra toda la demanda térmica. 

 

Se ha previsto la cobertura del 90% de la energía demandada con el sistema de aerotermia. El período de retorno de la inversión es de 3-4 años. El ahorro anual previsto es de 17.000 euros aproximadamente, el siguiente gráfico simula el coste energético actual y el futuro:

La máquina puede generar una potencia térmica de 100 kW, calentando agua a 60-65 º C. La ventaja de este equipo es que en verano el rendimiento es máximo, ya que la bomba de calor extrae el calor del ambiente para inyectarla en el agua del circuito de calefacción-ACS; coincidiendo con el momento de máxima demanda energética del SPA. 

 

Esta instalación se aprovecha de las políticas energéticas del gobierno, que rebajó el precio del kWh en la reforma del mercado eléctrico de agosto de 2013. 

 

Las nuevas instalaciones se han aislado acústicamente mediante un apanelado metálico de alta absorción.