Càrrega amb camió pneumàtic Biomassa Girona

Càrrega d'una sitja de pellets amb un camió pneumàtic

Un sistema de biomassa tèrmica està format pel conjunt caldera- circuit hidràulic i pel conjunt sitja- sistema d'extracció.

 

El principal handicap dels sistemes de biomassa és l'habilitació d'un espai d'emmagatzematge- sistema d'extracció per al combustible. La sitja ha d'estar relativament a prop de la caldera; ha de ser accessible i registrable; no pot contenir elements elèctrics al seu interior; i no ha de permetre l'entrada d'humitat o infiltracions d'aigua al seu interior. A més a més, ha de poder-se carregar fàcilment mitjançant sistemes de gravetat o d'impulsió pneumàtica.

 

Sense cap mena de dubte el sistem més pràctic a l'hora de carregar  una sitja per a pellets és la DESCÀRREGA PNEUMÀTICA.

 

Tot seguit us mostrem la càrrega d'una sitja d'obra de fàbrica executada recentment per Ecovat. Com veureu s'ha hagut de construir una nova edificació al pati del davant, que disposa de dues sales. Una d'elles està destinada a albergar la caldera i la hidràulica del sistema; l'altra està ocupada per la sitja d'emmagatzematge de pellets.

 

Les boques de càrrega on es connecten les mangueres del camió "cisterna" disten uns 30 m del punt d'estacionament del vehicle. Tot i això, no hi ha cap problema a l'hora de realitzar la operació. Seguidament us ho mostrem en un video que hem realitzat.Carga de un silo de pellets con un camión neumático

Un sistema de biomasa térmica está formado por el conjunto caldera- circuito hidráulico y el conjunto silo- sistema de extracción .

El principal handicap de los sistemas de biomasa es la habilitación de un espacio de almacenamiento -sistema de extracción para el combustible. El silo debe estar relativamente cerca de la caldera; debe ser accesible y registrable; no puede contener elementos eléctricos en su interior; y no debe permitir la entrada de humedad o infiltraciones de agua en su interior. Además, debe poderse cargar fácilmente mediante sistemas de gravedad o de impulsión neumática.

Sin lugar a dudas el sistem más práctico a la hora de cargar un silo para pellets es la DESCARGA NEUMÁTICA.

El vídeo muestra la carga de un silo de obra de fábrica ejecutado recientemente por Ecovat. Como veréis ha tenido que construir una nueva edificación en el patio del frente, que dispone de dos salas . Una de ellas está destinada a albergar la caldera y la hidráulica del sistema; la otra está ocupada por el silo de almacenamiento de pellets.

Las bocas de carga donde se conectan las mangueras del camión " cisterna " distan unos 30 m del punto de estacionamiento del vehículo. Sin embargo, no hay ningún problema a la hora de realizar la operación. Arriba se muestra el video que hemos realizado.