Instal·lació de biomassa a Girona de 30 kW

Posta en marxa d'una nova instal·lació a l'Alt Empordà

Ecovat ha posat en marxa aquesta setmana una nova instal·lació de biomassa de 30 kW de potència en un habitatge unifamilar de 200 m² aproximadament.

 

La instal·lació manté en funcionament el sistema de propà existent, en paral·lel, de manera que es pot utilitzar de manera alternativa el nou sistema o l'actual. S'ha hagut de construir una nova edificació per acollir el conjunt sala de calderes - sitja de 5,5 x 2,7 m de 6 Tn de capacitat aproximada. 

 

Tot seguit es mostren fotografies de la instal·lació:


El següent video mostra com el sensfi flexible extreu els pellets de la sitja i els condueix fins a la caldera.


Puesta en marcha de una nueva instalación en el Alt Empordà

Ecovat ha puesto en marcha esta semana una nueva instalación de biomasa de 30 kW de potencia en una vivienda unifamiliar de 200 m² aproximadamente.

 

La instalación mantiene el sistema de propano existente, en paralelo, de manera que se puede poner en marcha de modo alternativo con el sistema de biomasa. Se ha tenido que construir una nueva edificación para acoger el conjunto sala de calderas - silo de 5,5 x 2,7 m de 6 Tn de capacidad aproximada.

 

El video anterior muestra como el sinfín flexible extrae los pellets del silo y los conduce hasta la caldera.