Termoestufes de pellets

L'alternativa econòmica a la substitució d'una caldera de gasoil o propà

En diverses ocasions la substitució d’una caldera de gasoil o propà per un nou sistema de biomassa presenta un cost molt elevat. A més, cal habilitar un espai al garatge o a l’exterior per construir una sitja d’emmagatzematge o col·locar-ne una de prefabricada. També cal instal·lar un sistema d’extracció de combustible, modificar les instal·lacions i muntar tot l’equipament hidràulic necessari (bombes circuladores, dipòsits d’inèrcia, vas d’expansió, etc...).

 

 

Per abaratir aquests costos hi ha l’opció d’instal·lar una termoestufa de pellets a l’interior de l’habitatge. Una termoestufa és un híbrid entre una caldera i una estufa convencional que genera aigua calenta i escalfa l'aire ambient, amb diverses avantatges:

 

1.- Instal·lació fàcilà Es pot col·locar enlloc d’un dels radiadors de l’habitatge.

2.- Ampli rang de potènciesàHi ha equips de 12 a 32 kW.

3.- Inclou gran part del circuit hidràulicà Ja equipen la bomba circuladora, vas d’expansió i la vàlvula de seguretat.

4.- No necessiten dipòsit d’inèrcia à Es redueix el cost d’instal·lació.

5.- Escalfen directament les habitacions on estan situades.

6.- Existeixen equips policombustible.- Alguns models poden cremar pellets i llenya, només cal canviar el mode de funcionament.

 

Tot i això, no s’han de retirar les calderes existents perquè en cas d’una demanda puntual extraordinària o en cas que s’acabi el combustible del dipòsit s’ha de poder donar servei al sistema de calefacció i a la generació d’ACS.

 

L’únic inconvenient que presenten aquests equips és la recàrrega manual del dipòsit de pellets o la recàrrega de llenya (en el cas d’equips mixtos). Les termoestufes solen disposar de dipòsits de 25 a 60 kg.

 

 

Per tal d’instal·lar-ne una només cal muntar una xemeneia fins a coberta, condicionar una presa d’aire i connectar-la a la xarxa de calefacció i/o ACS existent.La alternativa económica a la substitución de una caldera de gasoil o propano

En varias ocasiones la sustitución de una caldera de gasóleo o propano por un nuevo sistema de biomasa presenta un coste muy elevado. Además, hay que habilitar un espacio en el garaje o en el exterior para construir un silo de almacenamiento o colocar uno de prefabricado. También hay que instalar un sistema de extracción de combustible, modificar las instalaciones y montar todo el equipamiento hidráulico necesario ( bombas circuladores , depósitos de inercia , vaso de expansión , etc ... ).

 

Para abaratar estos costes existe la opción de instalar una termoestufa de pellets en el interior de la vivienda. Una termoestufa es un híbrido entre una caldera y una estufa convencional generando agua caliente y calentando el aire ambiente, con varias ventajas:

 

1 . - Instalación fácilà se puede colocar en lugar de uno de los radiadores de la vivienda.

2 . - Amplio rango de potenciasà Hay equipos de 12 a 32 kW .

3 . - Incluye gran parte del circuito hidráulicoà Ya equipan la bomba circuladora, vaso de expansión y la válvula de seguridad.

4 . - No necesitan depósito de inerciaà Se reduce el coste de instalación .

5 . - Calientan directamente las habitaciones donde están situadas.

6 . - Existen equipos policombustibleà Algunos modelos pueden quemar pellets y leña, sólo hay que cambiar el modo de funcionamiento .

 

Sin embargo , no se deben retirar las calderas existentes para que en caso de una demanda puntual extraordinaria o en caso de que se acabe el combustible del depósito se dé servicio al sistema de calefacción y la generación de ACS.

 

El único inconveniente que presentan estos equipos es la recarga manual del depósito de pellets o la recarga de leña ( en el caso de equipos mixtos ). Las termoestufas suelen disponer de depósitos de 25 a 60 kg .

 

Para instalar una termoestufa basta montar una chimenea hasta cubierta, acondicionar una toma de aire y conectarla a la red de calefacción y / o ACS existente .