La realitat de les instal·lacions fotovoltaiques

És possible l’autoconsum?

 

Aquesta és la pregunta que s’està fent molta gent. Malgrat sembla que el govern actual fa molts esforços per fer inviable les instal·lacions fotovoltaiques, com en molts altres temes, va a contracorrent de la societat.

 

L’autoconsum és un fet a tota Europa. La disminució del preu de les instal·lacions, l’encariment del cost elèctric, i la voluntat de no dependre dels oligopolis actuals, fa que cada vegada més s’aposti per produir-se un mateix l’energia elèctrica.

 

El passat 12 de març, vàrem assistir a una jornada organitzada per Circutor a Terrassa amb el títol: Yes, We Can! Entre d’altres Ponències va destacar la de la Representant de la Direcció d’Energia i Mines de Barcelona, Mª Josep Diaz, en la que ens va obrir el camí de cóm legalitzar les instal·lacions solars fotovoltaiques en autoconsum: sempre i quan es garanteixi que no s’injecta electricitat a la xarxa, es podran legalitzar les instal·lacions segons la instrucció ITC BT 40 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Per tant, no serà necessari sol·licitar un punt de connexió a la companyia (només s’ha d’informar), ni un aval bancari, ni inscriure-la com a Règim Especial.

 

Això sí, restarem pendents a que s’acabi publicant el nou peatge de recolzament que sí li serà d’aplicació.


Es posible el autoconsumo ?

 

Esta es la pregunta que se está haciendo mucha gente. Pese que parece que el gobierno actual hace muchos esfuerzos para hacer inviable las instalaciones fotovoltaicas, como en muchos otros temas, va a contracorriente de la sociedad.

 

El autoconsumo es un hecho en toda Europa. La disminución del precio de las instalaciones, el encarecimiento del coste eléctrico, y la voluntad de no depender de los oligopolios actuales, hace que cada vez más se apueste por producirse uno mismo la energía eléctrica.

 

El pasado 12 de marzo, asistimos a una jornada organizada por Circutor en Terrassa con el título: Yes , We Can ! Entre otras Ponencias destacó la de la Representante de la Dirección de Energía y Minas de Barcelona, M ª José Diaz, en la que nos abrió el camino de cómo legalizar las instalaciones solares fotovoltaicas en autoconsumo: siempre y cuando se garantice que no se inyecta electricidad a la red, se podrán legalizar las instalaciones según la instrucción ITC BT 40 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Por tanto, no será necesario solicitar un punto de conexión a la compañía (sólo se informará), ni un aval bancario, ni inscribirla como Régimen Especial.

 

Eso sí, estaremos pendientes a que acabe publicando el nuevo peaje de respaldo que sí le será de aplicación.