Revisió tarifes elèctriques 02/2014

En contra de l'eficiència energètica

Segons la “Resolución del 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 2 de febrero de 2014" entra en vigor una nova modificació de les tarifes elèctriques.

 

Aquests  tipus de mesures aplicades a les tarifes elèctriques van en contra de l'eficiència energètica per tres motius bàsics: 

 

1.- El primer és que el cost de l'energia consumida cada cop té menys pes en la factura elèctrica. Per tant, baixa el terme variable.

 

2.- Per contra, el dret a estar connectat a la xarxa cada cop és més elevat. D'aquesta forma s’incrementa el terme fix.

 

3.- Finalment, és més difícil que siguin rendibles les inversions en energies renovables que generin electricitat perquè  les amortitzacions es calculen en base a l'estalvi econòmic degut a la producció/ autoproducció d'energia elèctrica. Per tant, si el preu de l'energia (€/kWh) és més baix, els períodes d'amortització s'allarguen de manera proporcional.

 

Les modificacions afecten a la part de la tarifa fixada pel govern. Tot seguit, presentem el resum de pujades i baixades esdevinguts en el total del preu dels termes de potència i d'energia: 

 

1.- Petits consumidors, pisos, habitatges unifamiliars aparellats i aïllats Pc< 10kW:

 

Tarifes 2.0A, 2.0DHA ó Preus Voluntaris al Petit Consumidor (PVPC).- Es veuen afectades en un augment del 18% en el terme de potència i el terme d'energia es redueix en un 7% aproximadament en períodes punta o pla i en un 0,7% en períodes vall.

 

2.- Habitatges unifamiliars aïllats, petits comerços o consumidors en trifàsic 10kW<Pc<15kW:

 

Tarifes 2.1A.- El terme de potència es veu incrementat en aproximadament un 10%. Mentre que el terme d'energia redueix aproximadament un 2,3%.

 

Tarifes 2.1DHA.- El terme de potència es veu incrementat en aproximadament un 10%. Mentre que el terme d'energia redueix aproximadament un 2,7% en període punta i 1% en període vall.

 

3.- Comerços, petits hotels o grans habitatges en trifàsic Pc>15kW:

 

Tarifes 3.0DHA.- El terme de potència es veu incrementat en un 2,7% per cada període i també augmenta el terme d'energia. Tot i això, aquest últim de forma quasi imperceptible en un 0,4% pel període P1, en un 0,33% en el període P2 i en un 0,18% en el període P3.

 Según la “Resolución del 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 2 de febrero de 2014" entra en vigor una nueva modificación de las tarifas eléctricas.

 

Estos tipos de medidas aplicadas a las tarifas eléctricas van en contra de la eficiencia energética por tres motivos básicos:

 

1.- El primero es que el coste de la energía consumida cada vez tiene menos peso en la factura eléctrica . Por lo tanto, baja el término variable.

 

2.- Por el contrario , el derecho a estar conectado a la red cada vez es más elevado. De esta forma se incrementa el término fijo.

 

3.- Por último, es más difícil que sean rentables las inversiones en energías renovables que generen electricidad porque las amortizaciones se calculan en base al ahorro económico debido a la producción / autoproducción de energía eléctrica . Por lo tanto, si el precio de la energía ( € / kWh ) es más bajo, los períodos de amortización se alargan de manera proporcional.

 

Las modificaciones afectan a la parte fijada por el gobierno. A continuación, presentamos el resumen de subidas y bajadas acometidos en el total de los términos de potencia y energía:

 

1.- Pequeños consumidores , pisos , viviendas unifamiliares pareadas y aisladas Pc < 10kW:

 

Tarifas 2.0A , 2.0DHA ó Precios Voluntarios al Pequeño Consumidor ( PVPC ).- Se ven afectadas en un aumento del 18 % en el término de potencia y el término de energía se reduce en un 7% aproximadamente en periodos punta o plan y en un 0,7% en períodos valle.

 

2.- Viviendas unifamiliares aisladas , pequeños comercios o consumidores en trifásico 10kW < Pc < 15kW:

 

Tarifas 2.1A.- El término de potencia se ve incrementado en aproximadamente un 10%. Mientras que el término de energía reduce aproximadamente un 2,3%.

 

Tarifas 2.1DHA.- El término de potencia se ve incrementado en aproximadamente un 10%. Mientras que el término de energía reduce aproximadamente un 2,7% en período punta y 1% en periodo valle.

 

3.- Comercios , pequeños hoteles o grandes viviendas en trifásico Pc > 15kW:

 

Tarifas 3.0DHA.- El término de potencia se ve incrementado en un 2,7% por cada período y también aumenta el término de energía. Sin embargo, este último de forma casi imperceptible en un 0,4% por el periodo P1, en un 0,33 % en el periodo P2 y en un 0,18 % en el periodo P3.