Estella forestal - Astilla forestal

Generació d'Estella

L'estella és un mode d'utilització de la biomassa molt eficient i econòmic. La fusta és triturada, tal i com es mostra en el següent video, i separada segons el seu tamany per obtenir unes mesures determinades. Per realitzar-ho, es tamissa amb una màquina vibradora per obtenir les qualitats requerides.

 

Aquest combustible és abundant, es genera al costat dels punts de consum, permet generar llocs de treball, poseeix potènica calorífica i és molt econòmic.

El video es va gravar a la passada fira de la biomassa de Vic.

 

El seu poder calorífic inferior mig és de 3.000 kWh/Tn, presenta una densitat de 250 kg/m³ i una humitat inferior al 30%.

 Generación de Astilla

La astilla es un modo de utilización de la biomasa muy eficiente y económico. La madera es triturada, tal y como se muestra en el video, y separada según su tamaño para obtener unas medidas determinadas. Para realizarlo, se tamizado con una máquina vibradora para obtener las cualidades requeridas.

Este combustible es abundante, se genera junto a los puntos de consumo, permite generar puestos de trabajo, posee potènica calorífica y es muy económico.

El video se grabó en la pasada feria de la biomasa de Vic.

 

Su poder calorífico inferior medio es de 3.000 kWh/Tn, presenta una densidad de 250 kg/m³ y una humedad inferior al 30%.